äåà ÷éáì äæîðä ìáðåú ñôéðä
ùúôìéâ îî÷åí ìî÷åí
òí ùìåùéí úåúçéí åîàä îìçéí
åúáìéè ùì àøéä áçøèåí

æä ôøåéé÷è àîéúé ìðù÷ îìëåúé
äåà îëéø àú æä ìà îäéåí
äåà ùéçøø ëéãåðéí, úåúçéí îâéðéí
áñôéðä æä ðùîò ëîå çìåí

åáúåê ñãðàåú äîúëú,
äåà îëéø ëì ôøéè åôøéè
âàååú éçéãä äéà äìçí
ùì äúòùéä äàáéøéú

éåòõ äçöø áùáçå ëáø ãéáø
åàéùø àú ôøèé äúåëðéú
åâí áðå áëåøå ùì äîìê òöîå
ãé úîê áñôéðä öìáðéú

äåà òáã áøöéðåú, æàú çöé àîðåú
åçöé òáåãú ðîìéí
äåà ðúï àú ëåìå, âí äöååú ùìå
ìà ðúï îðåçä ìëìéí

åáúåê ñãðàåú äîúëú,
äåà îëéø ëì ôøéè åôøéè
âàååú éçéãä äéà äìçí
ùì äúòùéä äàáéøéú

òáøå òùø ùðéí, ðùàøå úé÷åðéí
åáøâéí àçøåðéí ìçæ÷
àáì àæ ðúâìúä îçìä áçéèä
äéåòõ ëáø äçì ìô÷ô÷

äåà òáã ëì ùòä, ìà äáéè áù÷éòä
ùðôìä ëîå ù÷ òì âáå
äí ðúðå ìå úîéëä áàøîåï äîìåëä
àáì äí âí é÷çå àú ìéáå

àæ äéúä éùéáä îîåùëú,
äí áã÷å ëì ôøéè åôøéè
åäçìéèå: éåúø çùåá ìçí
îäúòùéä äàáéøéú

äåà ùåèè îúåñëì áøöéôé äðîì
åàçø ëê òìä ìñéôåï
ùéçøø çáìéí, òåâðéí áúåìéí
åäôìéâ áìé ùðàä àå ëéååï

áìé ìçùåá îä éäéä
àú çøèåí äàøéä
äåà ðéååè àì îéöø äñìòéí
ëîå àðãøèä îòõ
çìåîå äúðôõ
åèáò áâìéí äëäéí

åáúåê ñãðàåú äîúëú
äåà äôê ìîéï ãîåú öéåøéú
åîàæ àâãåú äï äìçí
ùì äúòùéä äàáéøéú
äàáéøéú...


Lyrics submitted by Novartza

äúòùéä äàáéøéú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Trouble Breathing
Alkaline Trio
While the obvious connections with suicide or alcoholism could be drawn easily, more subtly this song could be about someone who views the world through a negative lens constantly and how as much as the writer tries to show the beauty in the world, this person refuses to see it. It's one or another between the rope and the bottle. There is no good option for this person. They can't see it. Skiba sings it in a kind of exasperated way like He's tired of hearing this negative view constantly and just allowing that person to continue feeling the way they feel knowing he can't do anything about it. You can hear it when he says maybe you're a vampire.
Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".