ôæîåï:
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä ðä...
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä ðä...
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä ðä...
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä ðä...

òì äëø òì éãé ëîå úéðå÷
äåà éùï åðåñò øçå÷
ááå÷ø àåìé äåà éçæåø
çåùáú òì àí äåà éæëåø...

áùåøä àøåëä áé øåòã äçìéì
öåòãåú òì ä÷éø
ëùäìéìä îúçéì
àðé ìà éùðä
îçëä ìðéñéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí...

(ôæîåï)

áçåõ çúåìéí òì âãø
ðìçîéí òì îìëú äçöø
ëì àäáä éù ìä ñåó
àåîøéí äçåæøéí àì äçåó

áùåøä àøåëä áé øåòã äçìéì
öåòãåú òì ä÷éø
ëùäìéìä îúçéì
àðé ìà éùðä
îçëä ìðéñéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí...

àåìé äåà ôçã áçìåí
åàåìé äéä ìå òåã ÷ø
éãå îçôùú ôúàåí
îçá÷ âåó ÷øåá åîåëø

áùåøä àøåëä áé øåòã äçìéì
öåòãåú òì ä÷éø
ëùäìéìä îúçéì
ãîîä áçöø
åäìéìä ù÷è, äëáùä äîàúééí
ðøãîú ëòú, äëáùä äîàúééí
ðøãîú ëòú...

(ôæîåï)

áùåøä àøåëä áé øåòã äçìéì
öåòãåú òì ä÷éø
ëùäìéìä îúçéì
àðé ìà éùðä
îçëä ìðéñéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí åáéðúééí
ñåôøú òððéí åáéðúééí
ñåôøú ëáùéí åáéðúééí
äùúé÷ä äîàúééí...
îàúééí
äëáùä äîàúééí
ðøãîú ëòú...

(ôæîåï)


Lyrics submitted by Novartza

ëáùéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Still Luv
Kennedy Rd.
This standout song off her eponymously named album was produced by AVB & Itsashleetho and released on December 28, 2020.