éù ìé çáøä åàðé àåäá àåúä
åîùúãì úîéã ìäéåú àéúä
éåöàéí ìøçåá àðé ùí àôèøùééá
äéà òåùä ãôé÷åú òí ðòìé ò÷á.
âí áùå÷ ñåàï àðé åäéà ìáã
îçåá÷éí åîúçáàéí áöã
ìé éù â÷è îòåø åìä çåìöä øëä
îøâéù âéáåø ðåúï ìä ðùé÷ä.

éù ìé çáøä åäéà îäîîú
àðé àåäá àåúä áìá,
åëùäéà äåìëú, äéà úîéã çåæøú
àðé òìéä ø÷ çåùá.

ëùàðé àéúä àðé àçø áëìì
çåìí òì îëåðéú åîåöøé çùîì
ëé éù ìä àó òéðééí úåàîåú
çéåê àãí ëîå áôøñåîåú
åäéà ìåòñú îñèé÷ áøéç ùì îðèåì
åòí øåëñï îôìñèé÷ úåôñú àú äëì
äéà ùîä âøáéåðéí òí øëáåú çåöåú
åòâéìé îúëú ñøèéí åîçøåæåú

ôæîåï..

éù ìé çáøä àðé àåäá àåúä
ëùäéà áåëä àðé ùôåè ùìä
îáéà ÷ôä îâù åòåâéåú
ðåúï çéåê òåùä ùèåéåú
òìé îåøçú àåãí åìé æä ìà àéëôú
åéù ìùðéðå éçã áãéå÷ àåúå îáè
àåäá ùäéà ëåúáú áàöáòåú ã÷åú
åëùäéà îñúø÷ú òåùä úðåòåú øëåú

ôæîåï...


Lyrics submitted by Novartza

éù ìé çáøä song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment
  What the hell?...
  firebugfreakyon July 21, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  This song means so much to me. I cry everytime I hear the words. I sit there and go 'Ouugha-frahdfm-bigglesworth' (which is how it is pronounced)... in other words its a load of s......ymbols.
  sfk_on December 16, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Keep My Name Outta Your Mouth
Black Keys, The
This standout track comes off the artiste's latest reissue titled "Brothers Deluxe Remastered 10th Anniversary Edition". The track was produced by Mark Neill, Patrick Carney & Dan Auerbach. It was released via major streaming platforms on December 18, 2020.