éù ìé çáøä åàðé àåäá àåúä
åîùúãì úîéã ìäéåú àéúä
éåöàéí ìøçåá àðé ùí àôèøùééá
äéà òåùä ãôé÷åú òí ðòìé ò÷á.
âí áùå÷ ñåàï àðé åäéà ìáã
îçåá÷éí åîúçáàéí áöã
ìé éù â÷è îòåø åìä çåìöä øëä
îøâéù âéáåø ðåúï ìä ðùé÷ä.

éù ìé çáøä åäéà îäîîú
àðé àåäá àåúä áìá,
åëùäéà äåìëú, äéà úîéã çåæøú
àðé òìéä ø÷ çåùá.

ëùàðé àéúä àðé àçø áëìì
çåìí òì îëåðéú åîåöøé çùîì
ëé éù ìä àó òéðééí úåàîåú
çéåê àãí ëîå áôøñåîåú
åäéà ìåòñú îñèé÷ áøéç ùì îðèåì
åòí øåëñï îôìñèé÷ úåôñú àú äëì
äéà ùîä âøáéåðéí òí øëáåú çåöåú
åòâéìé îúëú ñøèéí åîçøåæåú

ôæîåï..

éù ìé çáøä àðé àåäá àåúä
ëùäéà áåëä àðé ùôåè ùìä
îáéà ÷ôä îâù åòåâéåú
ðåúï çéåê òåùä ùèåéåú
òìé îåøçú àåãí åìé æä ìà àéëôú
åéù ìùðéðå éçã áãéå÷ àåúå îáè
àåäá ùäéà ëåúáú áàöáòåú ã÷åú
åëùäéà îñúø÷ú òåùä úðåòåú øëåú

ôæîåï...


Lyrics submitted by Novartza

éù ìé çáøä song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:
 • 0
  General CommentWhat the hell?...
  firebugfreakyon July 21, 2002   Link
 • 0
  General CommentThis song means so much to me. I cry everytime I hear the words. I sit there and go 'Ouugha-frahdfm-bigglesworth' (which is how it is pronounced)...

  in other words its a load of s......ymbols.
  sfk_on December 16, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top