åðùàøúé àöìê
ëùäééú ìáåùä
ááâãéí ùì ëìä îåëðä
òåã îòè àìê
àú åãàé îøâéùä
ìà àùàéø ñéîï
âí àáé äúàäá
ôòí àçú áàçú
åòëùéå äåà æ÷ï òãéï
åáøãéå øåòã äæîø ëùäåà ùø
òì çééí åøåãéí
àì úëáé àú äøãéå äéùï
àì úøãîé ìôðé ùàéùï
àì úëáé àú äàåø
ìôðé ùð÷ùéá ìå òåã.
òåáø òåã ùéø áøãéå äéùï
àðé îùàéø àåúê
åòó ìùí
ø÷ ú÷ååé ùòåã àçæåø ùòåã àçæåø.
ìà àåîøú ìé ëìåí úéùàø àå úìê
ìà àåîøú àîú âãåìä
åäøãéå îîåì ëì äìéìä ãåì÷
åáø÷ áçìåï ùìä.
åäùéø ùéø òìåá åáëì æàú îåëø
îé æä ùø æä àðé àå äåà
ò÷øåðåú, æëøåðåú àéðí äòé÷ø,
îä ùðùàø ñê äëì ìà ëìåí.
àì úëáé àú äøãéå äéùï
àì úøãîé ìôðé ùàéùï
àì úëáé àú äàåø
ìôðé ùð÷ùéá ìå òåã.
òåáø òåã ùéø áøãéå äéùï
àðé îùàéø àåúê
åòó ìùí
ø÷ ú÷ååé ùòåã àçæåø ùòåã àçæåø.
áîøúó äéùï áàîöò äòéø áî÷åí äòâåì äñãå÷
æåâ àçã òåã ðùàø îàåúí äéîéí
åìðöç äí éø÷ãå.
àáì ôä æä ìà ùí, ôä áåøçéí îîúé÷åú
îåëøçéí ëé äëì ðâîø.
ôä áøãéå äéùï ùø æîø ÷åì ñãå÷ åðöçé,
èåá, äåà ø÷ æîø.
àì úëáé àú äøãéå äéùï
àì úøãîé ìôðé ùàéùï
àì úëáé àú äàåø
ìôðé ùð÷ùéá ìå òåã.
òåáø òåã ùéø áøãéå äéùï
àðé îùàéø àåúê
åòó ìùí
ø÷ ú÷ååé ùòåã àçæåø ùòåã àçæåø.


Lyrics submitted by Novartza

äøãéå äéùï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Still Luv
Kennedy Rd.
This standout song off her eponymously named album was produced by AVB & Itsashleetho and released on December 28, 2020.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.