ìé äáéú ùâøúé áå äéúä ìé ôòí àäáä
æä ìà î÷øä ùòáøúé ôä.
îçìúé ëáø òì äëáåã, æçìúé ëáø òã ùåí ãáø
åäéà äàí òåã áçééí, ëìåîø òåã ôä.

äéä ôä áøåù òëùéå ëáø àéï åùáéì àçã äåáéì ìòã
ø÷ îèåøó çåæø øòá, àì ðòåøéå
áî÷åí ìëáåù åìäìçí, áî÷åí ìîåú áàéæä ÷øá
çæøúé ëãé ìäúðçí òã îçøú.

àì äáéú ùâøúé áå àì àåúï ääúçìåú
æä ìà î÷øä ùòáøúé ôä
ôä ù÷è, àöìé ëáø ìà.
ìéã äáéú ùâøúé áå çìåï àçã äéä îåàø
æä ìà î÷øä ùòáøúé ôä.

ùí äúôùèðå áòéøåí, ùí æä äúçéì åùí æä ðâîø
ëîå úîéã, áäáèçåú ìçúåðåú.
òëùéå ëáä àöìä äàåø, çùáúé òåã àí ìòìåú
æå ø÷ áãéãåú ìà ëùìåï, æä ìà ðçùá.

áëéëøåú òí ääîåï äôâðå ðâã îìçîåú
àáì äâãåã ðôì ùãåã áùãä ä÷øá.
ìéã äáéú ùâøúé áå áúé çøåùú ðñâøéí
æä ìà î÷øä ùòáøúé ôä.

îï äâùí ø÷ èéôåú, äâùí èåá ìàéëøéí
åäåà éåøã åäåà îøèéá àú äùãåú
îä ùäéä òëùéå ëáø àéï åáçìåï åéìåï äåøã
äéà äìëä ìéùåï äéà òëùéå ëáø àí, äéà àåìé ìáã.

îé òåã øåöä ìäúàäá áìé ìôçã îàó àçã
ìäúàäá áìé ìôçã îàó àçã.


Lyrics submitted by Novartza

ìéã äáéú ùâøúé áå song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.