äùëåðä ùìé æä ðéå éåø÷ ñéèé
äëéëø äéà ñðèøì ôàø÷, ëîòè
úòìåú ôúåçåú ìîéñéñéôé
äîúð"ñ ëîå áøåãååéé áùáú

îùç÷éí ÷ìôéí ñâðåï ìàñ ååâàñ
äù÷ìéí òôéí àì ö'ééñ îðäèï áð÷
øéç ðôè çøéó ëîå áè÷ññ
çø÷åú äåìëåú ùé÷àâå ñèééì...

ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï
ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï...

äùëåðä ùìé æä ðéå éåø÷ ñéèé
øçåá äàøáòéí æä äøçåá ùìé
ðééãåú òåáøåú: ôåìéñ àåï ãéåèé
î÷ñéîåí òì úðàé áòã ùéîåù òöîé

äôøåöåú äåìëåú òì çåó ääãñåï
îëåðéú òåöøú, âáø ùéâòåï
îùìí á÷ù öîåã ìãåìø
äàååéø çðå÷ îøéç ùì éø÷åï...

ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï
ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï...

äùëåðä ùìé æä ðéå éåø÷ ñéèé
ëì äøçåáåú îøåöôéí æäá
á÷åìðåò î÷øéðéí àú àé.èé.
àáì äùîéí áìé ëåëá...

áéú äëðñú ÷ø ëîå àìñ÷ä
îæééó çæï áùéø äììåéä
áòæøú ðùéí îøìéï îåðøå äåôéòä
áìé èéôú îçùåó åòì äøàù ôàä

ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï
ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï...

äùëåðä ùìé æä ðéå éåø÷ ñéèé
ôøãñéí ùçåøéí ëîå ÷ñéåñ ÷ìéé ñáéá
ùúé ôøéöåú ëì ìéìä, ëîä ùåãéí
åæä ìà øçå÷ îúì àáéá...

ëï ëï, àéé ìàá éå áåáä
ëï ëï, ìè'ñ äàá ñàí ôàï
ëï ëï, àéé ìàá éå îåú÷
ø÷ áåàé ðáøç îëàï...


Lyrics submitted by Novartza

ðéå éåø÷ ñéèé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”