àì úâéãå ìé ìôøåù øàù áøàù
äôä ùìé à÷ãç åäîéìéí æä ëîå ëãåø ìøàù
ìà ðéúï ìëí ìáçåø àîðéí òéúåðàéí
ëåìí òí îåç ùì çåø àðçðå ëàï áùáéì ìùáåø
àæ îä çùáúí ùðéúï ìëí ìáøåç áìé îùôè
áâìì ùàéï ôä øå÷ð'øåì
ø÷ îôâøéí ùåîøé ùá÷ çå÷ åîåñø òëùå äëì ðâîø
ëàï ùåáøéí àú äëììéí îçøáðéí òì äòáø
æä ìà ùéøé ãéëàåï òì äàåæåï
åìà ùì éåøí âàåï
ëì äùáåò øâåò àæ úìëå ìéùåï
àðçðå áàðå ìäøéí àú äååìéåí ìî÷ñéîåí
ìà òåùéí àú äîðçåñ ëîå "àáèéôåñ"
æä äøàô äöéåðé-çéðåëé æàú äîéìä ùìé
24/7 àðé çé áùáéì òöîé

àæ àì úâéãå ìé ùáòáøéú æä ìà äåìê
àì úâéãå ìé ùàñåø ìé ììëìê
àì úâéãå ìé ùöøéê ìäéåú ù÷è
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï
àì úâéãå ìé ìäéåú ðçîã áòéúåðéí
àì úâéãå ìé ìà ìùéø òì æéåðéí
àì úâéãå ìé ìùéí çéåê òì äôðéí
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï

îéùäå çùá ìùç÷ òì ðéîé ðéî
àæ îä æä ëàï ëì äòéúåðéí åëì äëúáåú
äéåí æä áåí àçã ìøàù ñåâøéí çåáåú, ãí áøçåáåú
àéîäåú áåëåú åñéîðéí òì ëì äîãøëåú
áâéø ìáï úéùï òí òéï àçú ôúåçä
ëé àðé àáåà áìéìä ìáéú äöôåðé ùìê
ìçãø äöôåðé ùìê ìîéèä äöôåðéú ùìê
îöîéã ëøéú ìøàù åîåøéã àåúê
åæä ìà äëì ø÷ úéôåì ìé ìéãééí ø÷ úéôåì
áùá÷ äéåí ñåâøéí çåáåú òí ëì äáðé-æåðåú
åâí àðé ñåâø äéåí àú ëì äçùáåðåú

àæ àì úâéãå ìé ùáòáøéú æä ìà äåìê
àì úâéãå ìé ùàñåø ìé ììëìê
àì úâéãå ìé ùöøéê ìäéåú ù÷è
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï
àì úâéãå ìé ìäéåú ðçîã áòéúåðéí
àì úâéãå ìé ìà ìùéø òì æéåðéí
àì úâéãå ìé ìùéí çéåê òì äôðéí
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï

æä äùá÷ æä çã æä îäéø æä çæ÷
îøåëæ îîåú÷ ø÷ úâéãå "ååàìà÷"
îðöç úé÷-ú÷ òí ä÷ðà÷ òí äôàð÷ îãåéé÷
áòèéôä ùì îîú÷
ëé ëîå ö'àøìé åçöé ëàï æä ðéîé åîå÷
"úå÷-úå÷ îé æä ùí? ðéîé åîå÷ öà ãéáå÷ öà"
éáðä áú-éí ìçìì àúí äëìá-çí åàðé äâæ-çøãì
åáëìì àðé îùúéï òì ëì äáøðæ'ä - çøèä
åëîå çðåê ìåéï ùì äøàô - áà îìîèä
îúçú ìçâåøä ëé àéï áøéøä
ëîå á"ãéøä ìäùëéø"
ëé äùëðéí àéðí èåáéí áòéðé åæä ÷èï òìé
åàí úâéã ìé ìäðîéê àðé îâáéø

àæ àì úâéãå ìé ùáòáøéú æä ìà äåìê
àì úâéãå ìé ùàñåø ìé ììëìê
àì úâéãå ìé ùöøéê ìäéåú ù÷è
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï
àì úâéãå ìé ìäéåú ðçîã áòéúåðéí
àì úâéãå ìé ìà ìùéø òì æéåðéí
àì úâéãå ìé ìùéí çéåê òì äôðéí
ëé áùá÷ äéåí ñåâøéí àú äçùáåï


Lyrics submitted by Novartza

àì úâéãå ìé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    My Interpretation
    This is another song of the well known youth revolution fuck the system type. It dos have meaning tho it talks about the way the israelic musicians compose for fame and close their eyes to the problems in the israelic company
    Shcceron November 27, 2008   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.
Album art
Blank Space
Taylor Swift
This song is Swift's response to the negative reputation the media has given her. "I can make the bad guys good for a weekend" - the bad guys are the paparazzi to Swift, but are good to the "player" since association with Swift immediately gives publicity. Any publicity is good publicity and Swift knows this. "You can tell me when it's over" - the tabloids rumor relationships are over before the couple announces it officially. With this song Swift is portraying the way she is portrayed by the media. It is a sarcastic jab at how she views herself and how her "ex-lovers" only wanted to be with her to increase their fame. I applaud the brilliance in writing about how you always write about relationships. It is expected so Swift is giving the media what they want and profiting off the attention.
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
2021
Lauv
This standalone single by Lauv marks the end of the year 2020. The track was produced by Jamil “Digi” Chammas & Lauv, being released via major streaming platforms on December 31, 2020.
Album art
Breathe
80vii
This standout song was released to close out the year and was produced in its entirety by 80vii. The track was released via major streaming platforms on December 27, 2020.