éù ìé àùä ÷èðä áúåê ôçéú îôç
éù òñ÷éí ùçåøéí åàú äæîï ùìê
éù ìé àú îå÷é D. åéù àú ôéìôéìåï
àðé äàéù àðé äîåç ìà äåìëéí ìéùåï
ç. é. î. é. ø. å. - î' ëôåì éù ìé áéöé ùðäá
àðé ãåô÷ á÷åôñä éù àðùéí áñáéáä
àðé ôåúç àú äãìú îúçéìä îñéáä
àæ ø÷ ìø÷åã ìùúåú ìãôå÷ ìæøå÷
àðé ëîå îì éå àðé àåäá ìéøåú
àðé ä-î' î' ëîå áîéëä
àìåäé äáðåú àðé äîìê ùøöéú
àí 'úä ìà îàîéï àæ ø÷ úùàì áñáéáä
î. é. ø. å. îçëä ø÷ ìê

ù. á. ÷. ñ. åæä òåùä ìëí ìø÷åã

ëï àðé îå÷é D. àéù äîåç äúìåù
àéï ìé àìåäéí àå úçúåðéí ëé àéù äâåù
äåà îùúìè òìé åäåà áåðä òìé
ùàð÷ä ú'øçåáåú îëì äæáì ð÷áåú
àæ áåàå áåàå àçøé éìãéí åéìãåú
÷åøàéí ìé îå÷é D. àðé ùåìè ôä áçåöåú
úçáøå àåúé ìù÷ò úæäøå îðéöåöåú
éù ìé îé÷øåôåï áéã åäáîä áìäáåú
åàðé áà ëï ëï îå÷é is the name
äúîëøúé ìëúåí àð'ìà éëåì ìäâîì
àðé éåãò åîåáéì àú äòí åäàåîä
ùåìè áäîåðéí îîøåîé äáîä
îúîëø åîåñø àú äëì òã äñåó
æä ðåâò áôðéí åæä òåùä ìëí ìø÷åã

ù. á. ÷. ñ. åæä òåùä ìëí ìø÷åã


Lyrics submitted by Novartza

ôèøéåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!