ùáòä òì äëååðú ðëðñéí ìëàï áùååéðâ
òí ôåì òåöîä ùàô'çã ìà éáéï
áàéí òí äñèééì òí áñâðåï
ëùàðçðå òì áîä àúä úùéø àú äôæîåï
ìà îçñã àðé ëàï àðé òáøúé äëùøä
ëï àðé ìîãúé ùðéí ááéú äñôø ùì ä-î'
î' áùáéì îìëéí åæä ëì îä ùú÷áì
ùåøåú ùì ôåøòðåú àúä ú÷áì ôä
àåîøéí "ëîå áçå"ì" àðé à÷áåø ìäí ú'àâå
áà îé. á. ð. å-ä. áøå÷ìéï òì äùåó àáì àðé îéùøàì
ëï éù ùîåòåú áøçåáåú òì ðôéìú òñ÷é ä-ù'
àæ àéê úñáéø àú äòåáãä ùì äùìéèä áîöòãéí
àúä ìà ÷åìè ôùåù àðçðå ëàï
ù. á. ÷. ñ. ëàï àéúê ìòåìí
äèëðé÷åú îéåùîåú òì äùìéèä áîé÷øåôåï áøçåáåú

äîãéðä áìäáåú

îòøëåú ùì ùìéèä áäîåðéí äîåðéí ùì àðùéí
àðùéí á÷å äàù ùìðå òã äñåó
äåà îøåç áãí æå äòåöîä ùì äôìãä
àæäøä ìëì àãí òí ëåîúä
ù. á. ÷. ñ. äîåöø äîåâîø
ùéèåú ùì ìçéîä ùìà ðøàå áòáø
èëðåìåâéä îú÷ãîú îäîàä äòùøéí åàçú áòèéôä ùì îîú÷
ùáòä ëúåîéí ëàï îåì ëéúú äéåøéí
ùðú úùð"ä ðâã ëì äñéëåééí
àæ úòáéø ëôúåøéí ìîöá äúâåððåú
ëåçåú ä-ù' òåîãéí îåìê äîìçîä áøöéðåú
àæ úðòì àú äãéøä úçáéà ú'éìãåú

äîãéðä áìäáåú


Lyrics submitted by Novartza

äîãéðä áìäáåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
American Town
Ed Sheeran
Ed Sheeran shares a short story of reconnecting with an old flame on “American Town.” The track is about a holiday Ed Sheeran spends with his countrywoman who resides in America. The two are back together after a long period apart, and get around to enjoying a bunch of fun activities while rekindling the flames of their romance.
Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”