æàú äîéìéöéä ùì âìéöéä äôåâøåí ùì ä-90
éáðä éà-áéìàãé äùá÷ ùåá ðëðñéí ìúçúåðéí
îä äí òåùéí ãåã îå÷é ãé åðéîé ðéí
îôéìéí øàùéí åî÷ñéîéí ðùéí
àðé ñåôø îæåîðéí åàéï ìé øàù ìð÷áåú
ùá÷ æä äàùä ùìé áëì äîåñëîåú ìáòåè
æä áà ëîå èéîáøìðã éùø ìøàù ùì äàåîä
ø÷ äùá÷ òì äáîä àæ úúëåðï ìîìçîä
îéé-ãéé úøéîå ãâì ìáï
éåúø ìáï îìáï éåúø ëáåã î÷æáìï
ëì äàøõ áäéñèøéä áèáøéä ðéâøéä
ôø÷ á' - ùá÷ ñ' àéîôøéä

ëé àðé ìà îôñé÷ - äàéîôøéä îëä ùðéú

éù ìé éåúø îàìó ñâðåðåú òì äáîä
åëì äîãéðä áîîúéðä ëáø ùðä
äéå÷åæåðä ùì äøàô àðé ìà öáé÷ä ôé÷
åàí úâéãå îñéáä àðçðå ìà ðôñé÷
ú. ù. ð. æ. ìòéï àðçðå ëàï ùåá
áàéí îéáðä áú-éí
97' àéîôøéä æä ãâí îùåôø
çåæøéí áöáò ùçåø æä äîåöø äðáçø
åð÷áåú øèåáåú ùåìçåú ìé úçúåðéí áãåàø
áìåðãéðéåú çæä âãåì ëîå áø-æåäø
äùá÷ òåùéí ÷åîáéðåú î÷ôéöéí àú ä÷áéðåú
ãåìö'ä-åéèä ëì äìéìä ìéîåæéðåú úôåæéðåú

ëé àðé ìà îôñé÷ - äàéîôøéä îëä ùðéú


Lyrics submitted by Novartza

äàéîôøéä îëä ùðéú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.
Album art
Anyone
Justin Bieber
This standalone single marks the latest loosie that the Canadian pop superstar is dropping in anticipation of his next studio album. The track was produced by watt, The Monsters & Strangerz & Jon Bellion, and was released via digital streaming platforms on January 1, 2021.