àí âðáúé ìê àú äçù÷ ìöçå÷ àå ìáëåú,
àðé áàîú îöèòø
àú àãí éôä, æä ìà îâéò ìê,
éù áê çåëîä ùîñôé÷ä ìùðéðå
àú äééú äëì ë"ë ðëåï, ä÷éøåú øòãå ùãéáøú

àú ÷îä ááå÷ø áìòãé, ùåèôú ôðéí øòððä,
äøáä ãáøéí òåáøéí áøàù, àú æä àú ùåîøú ìòöîê
îòéôä îáè àì äîøàä, ùîä òì òöîê ùîìä
øàé øàé ùòì ä÷éø, îé äëé éôä?

àì úùàìé, îä ùòåáø òìé
úùàìé, îä ùòåáø òìé

ìôòîéí ðôâùéí áøçåá àå àöìê, îãáøéí, ùåúéí ëåñ úä
ùéîé ìá ìéçñé-äîéï, äåôëéí èåáéí ëùàéï ÷éøáä
ðîøçéí, ìúôåñ îäöã, ìçéåú çééí éåúø ôùåèéí
àðé øåàä àåúê, úñúëìé òìé, úñúëìé òìé

àì úùàìé, îä ùòåáø òìé
úùàìé, îä ùòåáø òìé

àðé ìáã òëùéå åùéëåø áîéèä ìà îù÷ä ú'òöéöéí, áåòè
áçúåìä, úùàìé àåúé ìôçåú úú÷ùøé, îä ùòåáø òìé,
ùòåáø òìé úùàìé, îä ùòåáø òìé ùòåáø òìé


Lyrics submitted by Novartza

îä ùòåáø òìé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment
    What the fuck is this?
    kamehameha00on October 24, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Blank Space
Taylor Swift
This song is Swift's response to the negative reputation the media has given her. "I can make the bad guys good for a weekend" - the bad guys are the paparazzi to Swift, but are good to the "player" since association with Swift immediately gives publicity. Any publicity is good publicity and Swift knows this. "You can tell me when it's over" - the tabloids rumor relationships are over before the couple announces it officially. With this song Swift is portraying the way she is portrayed by the media. It is a sarcastic jab at how she views herself and how her "ex-lovers" only wanted to be with her to increase their fame. I applaud the brilliance in writing about how you always write about relationships. It is expected so Swift is giving the media what they want and profiting off the attention.
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.
Album art
Still Luv
Kennedy Rd.
This standout song off her eponymously named album was produced by AVB & Itsashleetho and released on December 28, 2020.
Album art
Blue Lights X 216
Jorja Smith
This standalone single was produced in its entirety by Elfi Vomberg, and released on December 29, 2020.
Album art
Part Of The Game
50 Cent
This track marks the first official collaboration between the artists. The track serves as the official soundtrack for the newest edition of the hit show Empire. It was released on December 30, 2020