äéà äéúä ôøàéú, áàú åðâòú
áìéìåú ùøú ìä ùéøéí
äéà ôùèä çåìåú åéí ëùäáàú çà÷é
äôøéú î÷åîåú ÷ùéí

çá÷ú àåúä àðåùåú -
äéà çåî÷ú îúçú ìæøåò
ðèòú áä ú÷ååú -
ìà ðúú ìä îéí ìâîåò

äéà ìà éåãòú òìé åòìéê
àôéìå ù÷åìê ðãí
àãîä ìôðé, àãîä àçøé,
ùðúú ìä úëåðåú àãí

äéà äéúä äãáù, àúä æáú çìá
äô÷ãú ùåîøéí òì çåîåúéä
ëáéùéí ùñììú àçøé äîãáø
ðäôëå ì÷îèéí áôðéä

àçø ëê øöéú àçøú,
àçú òí ôðéí ùì æ'åøðàì
æàú ùááéú - úîåðä ãäåéä,
çà÷é ùçå÷ åîñåøáì

çá÷ú àåúä àðåùåú -
äéà çåî÷ú îúçú ìæøåò
ðèòú áä ú÷ååú -
ìà ðúú ìä îéí ìâîåò

äéà ìà éåãòú òìé åòìéê
àôéìå ù÷åìê ðãí
àãîä ìôðé, àãîä àçøé,
ùðúú ìä úëåðåú àãí

äéà úéùàø ôä âí àí úìê
äéà æåðä òí òáø îôåèí
îùúèçú ìøâìé ëì òåîã,
àí äåà îù÷ä àåúä ãí

îòìéä òîéí ðåôìéí
àéï ìä àåæðééí ìùîåò
äéà èåîðú éìãéí
ëùàéï ìä îéí ìâîåò

çá÷ú àåúä àðåùåú -
äéà çåî÷ú îúçú ìæøåò
ðèòú áä ú÷ååú -
ìà ðúú ìä îéí ìâîåò

äéà ìà éåãòú òìé åòìéê
àôéìå ù÷åìê ðãí
àãîä ìôðé, àãîä àçøé,
ùðúú ìä úëåðåú àãí...


Lyrics submitted by Novartza

àãîä ìôðé, àãîä àçøé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment
    i would tell you if i could understand it~!
    rbalwys7on August 14, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.