äåà äúòåøø áå÷ø àçã àçøé éåí ëéôåø àøåååååååååååê.. ùìà ðéâîø
ùáå äåà ìîã ùéåí ëéôåø ìà ðåòã ìëôøåú, äåà çéáø àú äôìñèé÷
ìéã, àîà ùîä àåúå òì äëéñà, äçìéôä ìå àú ä÷èèø, ðúðä ìå ðùé÷ä:
ëëä äòðééðéí îúðäìéí áîãéðä. ùðé äâãîéí çééëå àìéå å÷øöå äí
åäåà éãòå îä äí éòùå, àæ... äí äúâìâìå ìàîøé÷ä. àðé ðùàøúé ôä,
àéê àåîøéí, äãôå÷éí ðùàøéí áîãéðä, ðëåï, àéï ìé ãåãä îàîøé÷ä,
åàðé âí ìà ë"ë îåëùø, àê, éåí àçã âí àðé î÷ååä ùàðé àâìä
ùäúòåøøúé îàéæä çìåí øò. éä áä áä áä áä áä áä áä éä áä áä áí
éä áä áä.

ëï, ëéó ìäéåú éùøàìé çáøîï, áùáéì ëåìí
òí ñðãìéí òì çåó äéí, ðìê ðìê, éæø÷å àåúðå ìéí
ùçåèéí îùçéèåú ùçåèéí îùçéèåú

äçéìéí ùìðå äëé èåáéí åäéùøàìéí úîéã îðöçéí
äòøáéí éáøçå ìéí áìé ðòìéí
äåà òëùéå äúâéñ, ø÷ áï 19, ãô÷ ìòöîå ëãåø áøàù åäôä òãéï çééê

àéï éåúø âåâåàéí åôðñ áìá ùëåðä, éù ìëí îæåæä?
äçáøä îä÷éáåõ, äâãåìéí, ëåìí áçå"ì
ëãåøñì ëãåøñì îåæø÷ ëîå ñí îøâåò ìãí

äîãéðä äëðéñä àåúðå ìôä åéø÷ä òí âãîéí
äîãéðä äëðéñä àåúðå ìôä åéø÷ä òí âãîéí
äîãéðä äëðéñä àåúðå ìôä åéø÷ä òí â â â âãîéí

àðé ùø ôä ìàðùéí áñáéáä ùäí îéòåè áîãéðä
øåàä àú äàîú àáì æàú ø÷ ääúçìä.


Lyrics submitted by Novartza

òí äôðéí ìéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".
Album art
I don't want another sorry
Dax & Trippie Redd
This standalone single marks the first official collaboration between the two rappers. The track was produced by SephGotTheWaves, Stillsanexile & Trademark. It was released on December 29, 2020.