Ïîëÿ îò ñëúí÷îãëåäè
Ãëåäàò êúì ñëúíöåòî
Ïîëÿ îò ñëúí÷îãëåäè
Õèëÿäè ìàëêè ñëúíöà
Ãëåäàì è àç
ßáúëêà è ïðàñêîâà
Óñòíè çàòâîðåíè
Ñíÿã è ÿáúëêîâ öâÿò âàëè
×èñòî è áÿëî
Íèêîãà íå ùå ñå ñòîïè
Íÿìà èçòîê îò ðàÿ
Ïîñåé, îãëåäàé áîëêàòà
è îòðåæè
Ïîëÿ îò
èçãîðåëè ìàëêè ñëúíöà
Ïîëÿ îò
ïðèñúäåíè áîëíè öâåòÿ
Ïîëÿ îò
èçãëàäíåëè ëþáîâíè ñúðöà
Ïîëÿ îò
ñëúí÷îãëåäè áåëè ïåòíà


Lyrics submitted by valeid

Ïîëÿ Îò Ñëúí÷îãëåäè song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top