Èçòðèâàì ïîñëåäíèÿ ñüí è òðüãâàì
Ïðåñêà÷àì ïðåñòîðåíà ëóäîñò
Ïîãëåæäà ìå êàìåðà òúæíà, íî ñíèìà
Ïàê ñìåøíî çàñïàëè ëèöà

Òÿ ñíèìà îáúðêàíè õîðà
Ðàçõâúðëÿíè ìèñëè ñå êðèÿò âúâ íåÿ
Çàïèñâà òÿ áîëíè âúïðîñè
è ïîñëå ñå ñìåå ñàìà

Ïîãëåæäà ìå êàìåðà òúæíà, íî ñíèìà
Ïàê ñìåøíî çàñïàëè ëèöà
Ïòâàðÿì ìå÷òèòå è âëèçàì,
Íî ñå ñëèâàì ñ ëèöà íåïîçíàòè

Ðåôðåí:
Åëà ñ ìåí òÿ êàçâà è ñëàäêî íàìèãà
Åëà ñ ìåí êðàñèâèòå ìèãîâå ñíèìàì

Ïîãëåæäà ìå êàìåðà òúæíà, íî ñíèìà
ïàê ñìåøíî çàñïàëè ëèöà
Îòâàðÿì ìå÷òèòå è âëèçàì,
íî ñå ñëèâàì ñ ëèöà íåïîçíàòè

Èçëèçàì íàâúí - õîðà íÿìà,
íî ÷óâñòâàì àç, òåõíèÿ ãëàä çà èãðà
Ïîãëåæäà ìå êàìåðà òúæíà, íî ñíèìà,
ñíèìà ìåí...

Ðåôðåí:... /3x

È òåá ëúæëèâà ëè êàìåðà ñíèìà
Áçáðîé ëè âúïðîñè òÿ èìà
Áåçáðîé ëè âúïðîñè êúì òåá
È ìåí ëúæëèâà ëè êàìåðà ñíèìà
Áåçáðîé ëè âúïðîñè òÿ èìà
Áåçáðîé ëè âúïðîñè êúì ìåí èìà
Ïðåñèòåíè õîðà ìå ãëåäàò
Ôàëøèâà óñìèâêà ùå âçåìàò
Ïðåñòîðåíî ïàê ùå ñå ñìåÿ ñúñ òÿõ


Lyrics submitted by valeid

Êàìåðà song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.
Album art
Trouble Breathing
Alkaline Trio
While the obvious connections with suicide or alcoholism could be drawn easily, more subtly this song could be about someone who views the world through a negative lens constantly and how as much as the writer tries to show the beauty in the world, this person refuses to see it. It's one or another between the rope and the bottle. There is no good option for this person. They can't see it. Skiba sings it in a kind of exasperated way like He's tired of hearing this negative view constantly and just allowing that person to continue feeling the way they feel knowing he can't do anything about it. You can hear it when he says maybe you're a vampire.
Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.