úòìú ëéîé÷ìéí ñáéá ìîùèç ùì áúé äæé÷å÷ çéôä
áðéï áéú äñôø òåîã ìå áöã ìôðåú òøá
àåø îñãøåï á÷åîä øàùåðä, àì çãø äëéúä ùì é"à ùðéä
ùåìçðåú ëñàåú éùðéí áøöôä, ëñà àçã ùáåø áôéðä

çðåê îçðê áîôøõ ùì çéôä
îåøä ìñôøåú ùì é"à ùðéä
ëéúú îëåðåú ìáâøåú îìàä
çðåê îçðê áîôøõ ùì çéôä
îåøä ìñôøåú ùì é"à ùðéä

ìôðé ëîä ùòåú äéúä ëàï îäåîä
åòëùéå ùåìçðåú îúåçéí áùúé÷ä
îä ÷øä àáà? îä ÷øä?
îãåò øâæú ëì ëê?

áùéòåø ìñôøåú ìà äôñé÷å ìòìåú ùåá åùåá îúåê äãîîä
çøé÷åú äëñà ùì äúìîéã äîåôøò, âéìé âøùìø
çðåê äúòöáï, àéáã àú äùìéèä
áòè áëñà äùáåø áôéðä
úôñ àú äúìîéã áöåàøåï äçåìöä
åãô÷ ìå àú äøàù áøöôä

åàæ äúôøöä îäåîä áëéúä
åàæ äîðäì äæîéï îùèøä
åæä äñéôåø òì àéáåã äîùøä
ùì çðåê ùçéðê àú é"à ùðéä
îåøä ìñôøåú áîôøõ ùì çéôä.


Lyrics submitted by Novartza

çðåê îçðê song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Anti-Hero
Taylor Swift
I believe this is another amazingly on point and nuanced commentary on the insanity that follows emotionally abusive relationships. The abuser has no anxieties, no emotional pain, or salience/memory for that matter, so the survivor appears to be the crazy one, obsessed with the abuse and that buzzword that seems to ignite arguments about diagnosing people without a degree, etc. funny how you say the words domestic violence, abuse, abuse survivor and boom the subject changes. Anyways, I especially relate to her midnights becoming afternoons, complex PTSD often leads to this phenomenon, whether due to purposeful sleep deprivation by the abuser, or just hyper vigilance associated with the PTSD, along with the fear of facing people, especially your loved ones, who Never actually understand, even if they try, because all they see is you, on fire, screaming about the arsonist that no one ever sees, and who has been spreading lies about your alleged mental instability, deceptive personality, etc. the whole time. While the last thing survivors need is more blame, our society supports a narrative that blames the objectively innocent party because the blatantly guilty party has spent their entire lives fabricating a persona and we’re just being human, and human psychology is quite counterintuitive especially in the context of trauma. Look at Amber Heard. Vilified and not believed, regardless of what any abuse survivor could recognize as a fellow survivor instantly. But Johnny depp is a malignant narcissist, a man, and wealthy as all get out. It’s sick.
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Still Luv
Kennedy Rd.
This standout song off her eponymously named album was produced by AVB & Itsashleetho and released on December 28, 2020.
Album art
Nxbody
TheHxliday
This standout off the artiste's latest project, an EP titled "Batbxy", was jointly produced by Shop w/ Trap, VDIDIT & Mike Gonsolin. The track was released via notable streaming platforms on January 1, 2021.