àðé áçåø àðàìåâé áòåìí ãéâéèàìé
îðñä ìðâï ëéðåø
áîñéáä áøéáåò î÷ôõ áùéôåò
åòåùä öòãéí ìàçåø
àðé áçåø ôøéîéèéáé áòåìí àéðèðñéáé
áòåìí ùëåìå çùîì
àáì ëåúá áéðúééí òì ùãä åùîééí
åëåëá ùáéè ùðôì

àðàìåâé ëï ëï áãéâéèàìé ëï ëï
àáì ëåúá áéðúééí òì ùãä åùîééí åëåëá ùáéè ùðôì

àðé áçåø ôøåáìîèé áòåìí àåèåîèé
àðùéí ãåô÷éí áôèéù
åòì áñéñ ìà ôåøîìé áôðéí äéà àîøä ìé: àåé
ëîä ùàúä øâéù
"úøàä úøàä àéæä ôìà çø÷éí ëàìä
àéê òùå àåúí", ëëä äåà àîø
àáì àðé òì àåôðééí âìâìéí ìé ùðééí
î÷åáì òìé åìà îéåúø
àðàìåâé ëï ëï áãéâéèàìé ëï ëï
àáì àðé òì àåôðééí âìâìéí ìé ùðééí î÷åáì òìé åìà îéåúø

àðé áçåø áñéñé òí îáèà øåñé
áùáú îùç÷ ùù-áù
áçîéùéí åùúééí äééúé áï ùðúééí
ùæä òùø ìçì÷ ìçîù
ëï áçåø îåðåìéèé áòåìí ôåìéèé
áòåìí ùëåìå îäåîä
ëùèñéí äîéøàæ'éí îöééø ÷åìàæ'éí
åàçåæ ìé áàîà àãîä

àðàìåâé ëï ëï áãéâéèàìé ëï ëï
ëùèñéí äîéøàæ'éí îöééø ÷åìàæ'éí åàåçæ ìé áàîà àãîä

(àéæä îï áçåø àúä?)


Lyrics submitted by Novartza

áçåø àðàìåâé áòåìí ãéâéèàìé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment
    GGAAAAAA? what language is this?
    chevellefan11on February 19, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Keep My Name Outta Your Mouth
Black Keys, The
This standout track comes off the artiste's latest reissue titled "Brothers Deluxe Remastered 10th Anniversary Edition". The track was produced by Mark Neill, Patrick Carney & Dan Auerbach. It was released via major streaming platforms on December 18, 2020.
Album art
I don't want another sorry
Dax & Trippie Redd
This standalone single marks the first official collaboration between the two rappers. The track was produced by SephGotTheWaves, Stillsanexile & Trademark. It was released on December 29, 2020.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.