òëùéå áéï éã çðä ìáéï èåì-ëøí äùëðä
îåàæéï áåëä îøàù îâãì âáåä
ìéìä ìáãä îàçåøé æëåëéú ëáãä
îùãøú, àáì àé àôùø ìùîåò

ìéìä áøãéå, àåìé äéà ÷åøàú ìé
àðé æåëø ùãä áåòø åúåôú îìîòìä
çåì áòéðééí, ôúàåí àðé ëàï áìé àó çáø
çãø ìáï òìé ñåâø, çåùê äìéìä

ìéìä ìéìä, ìéìä ìéìä
øãéå øîàììä, ìéìä áìéìä
æä ÷åìä äîìçùù î÷ù÷ù
åçåáù, 1965 îèùèù àåúé

øãéå øîàììä, ìéìä áìéìä
éåí éáåà ðéôâù, ðéæëø, ðúøâù
àéê äéä áùéùéí åçîù... ìéìä ìéìä.

øòù îëåðä, áéï ùãä îå÷ùéí ìùãä ëåúðä
îôìç àú ä÷ùø ùáéðéðå
ìéìä ìà òåðä, àáì òåã éù áé àîåðä
àìåäéí âãåì, äåà áèç ìöéãðå

ìéìä áøãéå, àåìé ø÷ ðãîä ìé
àðé îçôù àåúä, åàéï ëìåí òì äñ÷àìä
ìéìä ùåú÷ú, øãéå èøðæéñèåø îðâï
ìå ø÷ éëìúé ìèìôï àì ìéìä äìéìä

ìéìä ìéìä, ìéìä ìéìä
øãéå øîàììä, ìéìä áìéìä...


Lyrics submitted by Novartza

øãéå øîàììä song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    this song rock!!! hard!!!

    saxtronon April 16, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
No Surprises
Radiohead
Same ideas expressed in Fitter, Happier are expressed in this song. We're told to strive for some sort of ideal life, which includes getting a good job, being kind to everyone, finding a partner, getting married, having a couple kids, living in a quiet neighborhood in a nice big house, etc. But in Fitter, Happier the narrator(?) realizes that it's incredibly robotic to live this life. People are being used by those in power "like a pig in a cage on antibiotics"--being pacified with things like new phones and cool gadgets and houses while being sucked dry. On No Surprises, the narrator is realizing how this life is killing him slowly. In the video, his helmet is slowly filling up with water, drowning him. But he's so complacent with it. This is a good summary of the song. This boring, "perfect" life foisted upon us by some higher powers (not spiritual, but political, economic, etc. politicians and businessmen, perhaps) is not the way to live. But there is seemingly no way out but death. He'd rather die peacefully right now than live in this cage. While our lives are often shielded, we're in our own protective bubbles, or protective helmets like the one Thom wears, if we look a little harder we can see all the corruption, lies, manipulation, etc. that is going on in the world, often run by huge yet nearly invisible organizations, corporations, and 'leaders'. It's a very hopeless song because it reflects real life.
Album art
Just A Little Lovin'
Dusty Springfield
I don't think it's necessarily about sex. It's about wanting to start the day with some love and affection. Maybe a warm cuddle. I'm not alone in interpreting it that way! For example: "'Just a Little Lovin’ is a timeless country song originally recorded by Eddy Arnold in 1954. The song, written by Eddie Miller and Jimmy Campbell, explores the delicate nuances of love and showcases Arnold’s emotive vocals. It delves into the universal theme of love and how even the smallest gesture of affection can have a profound impact on our lives." https://oldtimemusic.com/the-meaning-behind-the-song-just-a-little-lovin-by-eddy-arnold/
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.