Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz

Autor: Piotr Mohamed

Nie chcesz nie rozumiesz
Tego co mówiê ty nie przyjmujesz
Stoisz z boku, ja w amoku
Jestem jedn¹ myœl¹, ta myœl jest s³owem
Jedynym napêdem myœl jest powodem
Tego, ¿e jestem, ¿e ¿yjê
Wyrzucam paranojê, któr¹ umys³ kryje
Nie mam dla Ciebie nic poza sob¹
Nie mam dwóch twarzy nie jestem tob¹
Nie potrafiê rozœmieszaæ do bólu
Skurwielu nie przebijesz g³ow¹ tego muru
S³ysza³em te s³owa sto tysiêcy razy

Nie chcê zrozumienia, pocieszenia
Iluzji istnienia, pustego uwielbienia
Jestem kim jestem inny nie bêdê
Z tob¹, bez ciebie - decyzje podjête
Czekasz na Mesjasza, na cudowne zbawienie
Twój bunt w telewizji, twój b³ysk i olœnienie
Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz
To jest mój krzyk, mój g³os, moje ¿ycie
W tych s³owach chcê s³yszeæ serca bicie
ci¹g³y sygna³ jest pocz¹tkiem koñca
Cz³owiek - roœlina - myœl konaj¹ca
To g³os ostatni, ja tak siê czujê
To nie dla Ciebie, nie wytrzymujê
Bez znieczulenia sam siebie zszywam
Tracê si³y, czujê ¿e przegrywam

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz

Spadam w dó³ bez zabezpieczenia
Tu nikt nie czeka nie widzê swego cienia
Nie wiem wiêcej ni¿ kiedyœ wiedzia³em
Odpowiedzi na pytania nigdy nie pozna³em
Dlaczego samotnoϾ zawsze tak blisko
Zawsze przy mnie gdy upadam nisko
Myœlê i czujê znów myœl odlatuje
S³yszysz jak umys³ nieustannie pracuje

Bunt i prowokacja tak ciebie bulwersuje
Zabijcie skurwysyna on tu nie pasuje
Zbêdne ogniwo chorej ewolucji
Ziarno chaosu, sen o rewolucji
Wiem jak zgin¹³ X, Lennon, wielu innych
Œwiat szuka³ ofiar, œwiat szuka³ winnych
Wiem jak zgin¹³ X, Popie³uszko, wielu innych
Œwiat szuka³ ofiar, œwiat szuka³ winnych

Po³amane kwiaty, które ¿yj¹ samotnie
Ka¿dego z nas wiatr kiedyœ dotknie

Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz
S³ysza³em te s³owa sto tysiêcy razy
Widzia³em uœmiech na jej suczej twarzy
I palec œrodkowy wyci¹gniêty w tym kierunku
Plu³a na mnie kurwa, ja nie mówiê o szacunku

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz, jutro siê wstydzisz


Lyrics submitted by sadness

Dzisiaj Mnie Kochasz... song meanings
Add your thoughts

3 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Commentlike polish music? i recommend this song if you like hard music connected with subtle soprano voice :)
  sadnesson September 16, 2002   Link
 • 0
  General Comment:: this is a wicked track. i've heard bits n pieces of the entire album and i need it! the band name completely reflects the music, sweet noise it surely is ::
  Mad On Vibeson June 14, 2003   Link
 • 0
  General Commentthis song really rocks! specially by the voice of anna jopek, but this song made a new story for a band... please play only rock, stop playing with hip hop artists cause it is really horrible!
  Jazdon April 28, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain