Âÿðâàì â íåùî, ñëÿïî ñå íàäÿâàì,
÷óâñòâàì ñÿêàø ïàäàì, ïîëóäÿâàì.

Îò ñåíêè è îò ñâåòëèíà èçïëóâà òîçè îáðàç íåïîçíàò.
Ñÿêàø íÿêîé äâèæè ìîÿòà ðúêà...

Ôàáóëà - ñòîèì ñúñ òåá âúâ ìðàêà
Ôàáóëà - ÷àêàì ñâåòëèíàòà

Ñëèâàò ñå, ìðàê è ñâåòëèíà. Ðåäóâàò ñå, äíèòå è íîùòà.
Ïðåïëèòàò ñå âúâ ìåí áîëêàòà è ðàäîñòòà, íî ÷åòêàòà íå ñïèðà...

Êàæè çàùî?
Îìðúçíà ìè!
Èñêàì!
Çàùî íå ìîãà?!!...

Îãúíÿò â î÷èòå ìè.
Âÿòúðúò â ëèöåòî ìè.
Îãúíÿò â äóøàòà ìè.
Áîëêàòà â ñúðöåòî ìè.


Lyrics submitted by CrimeStatic

Êàðòèíà song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain